obecní úřad / rozšíření základní školy – hevlín

Místo: Hevlín / Jihomoravský kraj / okr. Znojmo
Tým: Ing. arch. Radek Pasterný / Ing. arch. David Bureš
Čas: projekt 2023
Foto: Spiritpixel

Návrh budovy obecního úřadu a školy je rozdělen do dvou objemů, které svým měřítkem lépe zapadají do stávající struktury obce. Jsou umístěny vzájemně rovnoběžně přes silnici a svým tvarovým i materiálovým řešením na sebe reagují. Jako výchozí koncept obou staveb byl použitý obdélníkový půdorys, který v třetině své plochy ustupuje do pozadí. Převážná část uliční fasády tak respektuje stávající uliční frontu, zároveň ustupující část rozšiřuje veřejné prostranství a vytváří dvě vstupní piazzetty, které odpovídají významu obou budov v rámci struktury obce.

Okolní zástavba je tvořena převážně jedno až dvoupodlažními objekty se sedlovou střechou. Jejich hřeben je orientovaný rovnoběžně s osou přilehlé komunikace. Toto pravidlo se ve svém návrhu snažíme respektovat. Budova úřadu utilitární tvar sedlové střechy narušuje průrvou a nárožní hmota je výrazně převýšena. Představuje dominantu, která na sebe upoutává pozornost a představuje orientační bod v obci – reprezentuje světskou moc v opozici proti moci duchovní – věž kostela. Budova školy také vychází z principu sedlových střech – je tvořeno třemi sedly za sebou, přičemž vrchlík je seříznutý a slouží jako světlík.

Obklad fasády i střechy obou objektů je tvořen obkladovým režným zdivem (klinkery). Materiál je zvolen záměrně. Vychází z místní tradice výroby cihelných produktů a vytváří jednotný charakter obecních budov – identitu.